HomeSeeds- L-O50 Seeds Manilkara hexandra Khirni Seeds

50 Seeds Manilkara hexandra Khirni Seeds

50 Seeds Manilkara hexandra Khirni Seeds
Click To Enlarge

50 Seeds Manilkara hexandra Khirni Seeds

Item#:

50-seeds-manilkara-hexandra-khirni-see50

Regular Price:

$5.00

Quantity:

Product Description

Manilkara hexandra Syn. Mimusops hexandra - Shining red brown seeds.It is planted as an avenue tree.